Etiske standarder for økoturismebedrifter

Syv internasjonale økoturismekriterier ligger til grunn for Norsk Økoturisme. Dette er etiske standarder som når de etterleves vil skape en ansvarlig reiselivsbedrift som ivaretar stedets miljø, stedsegne kultur, de ansatte og gjesteopplevelser. Økoturisme skal komme både naturen og lokalbefolkningen og gjesten mest mulig til gode, og aktiviteter som tilbys skal ikke føre til noen negative konsekvenser, for natur eller kultur.

En økoturismebedrift svarer til følgende 7 kriterier:

  • Er natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
  • Bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.
  • Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
  • Bidrar positivt i lokalsamfunnet, benytter lokal arbeidskraft, lokale tjenester og råvarer, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar.
  • Bbidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
  • Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
  • Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

Bedrifter som er sertifisert ved Norsk Økoturisme tilbyr natur- og kulturopplevelser med lokal forankring og ekte møter med mennesker og natur.

 Norsk Økoturisme

 

Foto: Ekkerøy feriehus

Last modified: Wednesday, 27 May 2020, 11:12 AM