Etterord

Hver historie begynner med presentasjoner av lokal mat og drikke. I dag er det ikke nok med kun sertifikater, kva - litetssikringer, merkevarebygging og individuelle aktivite - ter. For å erobre og bli i markedene, må du tenke på hvordan du skal gi informasjon om grønne produk - sjonsmetoder og bruke ulike former for samarbeid for å fremme salg.

Historiefortelling har blitt en av hjørnesteinene i mar - kedsføring. I dag betaler kjøpere for merverdi – for en historie. Historien er det som vil gjøre dine grønne filoso - fiideer og innsats kjent for alle og bygge ditt rykte. En historie vil tiltrekke seg kunder og holde deg ett skritt foran konkurren - tene dine. Kommunikasjon gjennom historiefortelling er svært viktig og viser tydelig din bedrifts forskjell fra andre gründere, masse- eller industrielle produsenter.

Kundene dine er ikke bare hverdagskjøpere som bor i nær - området. Ikke bare en utlending, men også en reisende fra et annet fylke eller region i Norge vil ønske å nyte noe “lokalt” på din side eller kjøpe produkter spesi - fikke for et bestemt sted i et av kjøpesentrene. Hvis du ikke skiller deg ut ved å bruke lokale produk - ter, vil konkurrentene dine gjøre det.

Å forstå kundene, deres atferd og deres behov, samt å kjen - ne kundeverdier, er en forutsetning for vellykket virksomhet. Kunnskap om kundesegmenter og målgrupper vil bidra til å justere virksomheten og identifisere de viktigste kundene for virksomheten.

For å nå målgruppene må du finne de best egnede markeds - førings- og informasjonskanalene. Markedsføring på nett utvikler seg veldig raskt i dag. Dra nytte av det og nå ut til eksisterende og potensielle kunder så bredt som mulig. Du trenger bare å huske at informasjon må oppdateres kontinu - erlig, kommunikasjon med kunder krever en betydelig inves - tering av tid og er en av faktorene som bygger omdømme. Kunden er ikke alltid der produktet ditt er. Du må tenke på distribusjonskanaler og logistikk. Selv om kundene setter stor pris på den personlige muligheten til å kommunisere med gründeren når de kjøper et pro - dukt, er det fortsatt nødvendig å se bredere. I tillegg til tradisjonelle distribusjonskanaler er det nødvendig å tenke på opprettelsen av nye salgskanaler. Logistikk er dyrt og blir oftest trukket frem som en årsak til at et selskap ikke ekspanderer. Tenk på å følge grønne prinsipper og du vil få nye ideer for utvikling og optimalisering av logistikk og leveranser, noe som vil øke levedyktigheten til virksomheten, spesielt i distriktene.

Målet for enhver bedrift er å tjene penger. I dagens konkur - ransemiljø er det ikke mange muligheter til å lage eksklusive produkter som kundene er villige til å betale store summer for. En gründer må kjenne til prinsippene for prisdannelse og tenke på hvordan man kan redusere produksjonskostnadene. Kundene blir ikke bare mer krevende, men også mer utdan - nede og vet at spesialprodukter alltid vil ha en høyere pris og er villige til å betale for merverdi.

Last modified: Thursday, 13 October 2022, 10:19 AM